قام اتحاد بلديات ساحل الزهراني بتسوية طريق مدخل اللوبية السكسكية ووضع طبقة من البسكورس ثم تزفيت على طول الطريق المذكورة

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>